top of page
3E5A8294.jpg

Hoi

Op deze pagina vind je mijn algemene voorwaarden.

Zo kunnen we een fijne samenwerking aan. 

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1 Renate Vos Fotografie, gevestigd te Dongen, KvK-nummer 69618313, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.
1.2 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.4 Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met Renate Vos voor het volgen van een workshop.
 


ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Van toepassing is de meest actuele versie van de algemene voorwaarden te vinden op www.renatevosfotografie.com/algemene-voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Renate Vos Fotografie worden aangepast.
2.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door fotograaf in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


ARTIKEL 3 TARIEVEN EN BETALINGEN
3.1 Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Voor een fotoshoot of workshop staat een reservering pas vast na het voldoen van de aanbetaling of de volledige betaling. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Foto’s of fotoselectie zullen niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.
3.2 In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.
3.3 Facturen dienen voor het plaatsvinden van dienst of levering van product volledig betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
3.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties
onmiddellijk te vervallen.


ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van fotograaf. Fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

4.2 Fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen of te leveren. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens fotograaf niet geschikt zijn om te tonen of te leveren.
4.3 Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens een fotoshoot.
4.4 Indien een bepaalde locatie voor de fotoshoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
4.5 Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
6.6 Indien klant niet tevreden is met de geleverde foto’s door de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren, of situaties die vallen onder artikel 7 van deze voorwaarden, zijn geen reden een fotoshoot kosteloos opnieuw te doen.
4.7 Fotograaf is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
4.8 Fotograaf kan niet garanderen dat elk moment wordt vastgelegd.

 


ARTIKEL 5 WIJZIGING EN ANNULERING
5.1 In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een fotoshoot te onderbreken, annuleren of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, slechte weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien er niet tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen, worden de reeds gedane betalingen terugbetaald aan de klant en zal fotograaf helpen door het aandragen van beschikbare fotografen binnen haar professionele netwerk. De klant dient een nieuwe overeenkomst te sluiten met de vervangende fotograaf en er kan dan ook niet gegarandeerd worden dat dezelfde prijzen zullen worden gehanteerd of onder dezelfde voorwaarden worden gewerkt.
5.2 Indien klant of cursist een fotoshoot of workshop tijdens zonsondergang of zonsopkomst heeft geboekt en de fotoshoot of workshop plaatsvindt op een bewolkte dag, is dit geen reden de fotoshoot of workshop kosteloos te verzetten of annuleren.
5.3 Klant kan wegens omstandigheden een fotoshoot of workshop verplaatsen. Dit dient 14 dagen voor het plaatsvinden van de fotoshoot of workshop schriftelijk aan de fotograaf kenbaar gemaakt te zijn.

5.4 Een geboekte fotoshoot of workshop kan niet geannuleerd worden. Bij annulering van een fotoshoot of workshop na het boeken wordt er een som van 50% in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.
5.5 Indien klant of cursist te laat aanwezig is op locatie, komt die tijd te vervallen.

 


ARTIKEL 6 OVERMACHT
6.1 In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen.
6.2 In geval van een b2c overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
6.3 In het geval van en b2b overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te
verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij anders overeengekomen.
6.4 Wanneer klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar
overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet
onmogelijk maken, is fotograaf gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in
rekening te brengen.

 


ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID SCHADE
7.1 Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk is veroorzaakt.
7.2 Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van, door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
7.3 Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant of cursist gedurende een fotoshoot of workshop op locatie.
7.4 Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
7.5 Fotograaf is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien fotograaf een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.
7.6 Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto.
7.7 Fotograaf is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden.
7.8 Fotograaf is tevens niet verantwoordelijk voor het niet bereikbaar zijn van suggesties door haar aangedragen, waaronder de toegankelijkheid van locaties of vervoer.
7.9 Klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te shooten.
7.10 Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
7.11 Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een fotoshoot op een openbare locatie.
7.12 Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.
7.13 In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een fotoshoot of workshop, is de klant/cursist gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.
7.14 Indien een SD-kaart van fotograaf corrupt gaat voordat de foto’s zijn geleverd, kan de fotoshoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Fotograaf is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.
7.15 In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer het bedrag dat door haar in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders bepaalt.
7.16 Klant vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 


ARTIKEL 8 AUTEURSRECHT, LICENTIE EN PUBLICATIE
8.1 De rechten op de door fotograaf aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotograaf. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken of wijzigen of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.
8.2 Klant komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
8.3 Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van fotograaf. Foto’s mogen niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
8.4 Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van filters.
8.5 Klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te vermelden en foto met logo te gebruiken tenzij anders overeengekomen.
8.6 Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
8.7 Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
8.8 Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant fotograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de fotoshoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op dit materiaal zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

8.9 Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Renate Vos Fotografie. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 750,-.
 


ARTIKEL 9 BIJZONDERE BEPALINGEN
9.1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
9.2. Fotograaf behoudt het recht om een deel van een fotoshoot of workshop te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de fotoshoot of workshop hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

 


ARTIKEL 10 ONLINE CURSUS
10.1 Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
10.2 Klant ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
10.3 Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
10.4 Fotograaf heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
10.5 Fotograaf voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.
10.6 Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform/website/hosting van een derde, kan fotograaf niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
10.7 Fotograaf behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
10.8 Fotograaf is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
10.9 Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van fotograaf.
10.10 De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van fotograaf. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken.
10.11 Fotograaf behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 


ARTIKEL 11 LEVERING
11.1 Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
11.2 Fotograaf maakt en bewerkt foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
11.3 Foto’s worden in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van de foto’s is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
11.4 Indien gewenst kan klant ook een album of afdrukken aanschaffen. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
11.5 Fotograaf is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.
11.5 Fotoafdrukken zijn inbegrepen bij de genoemde fotoreportages. Foto’s afgedrukt op 20cm x 30cm worden gekozen door fotograaf.

11.6 Fotoproducten zijn fragiel. Daarom heeft het de voorkeur om uw bestelling zelf af te halen bij de fotograaf. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.

 


ARTIKEL 12 FOTOALBUMS
12.1 Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
12.2 Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.
12.3 Een mini album zit inbegrepen bij de genoemde fotoreportages en wordt geheel naar inzicht van fotograaf samengesteld.

 

ARTIKEL 13 CADEAUBONNEN

13.1 U kunt bij fotograaf een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon van een door u te bepalen bedrag.

13.2 De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

13.3 U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.

13.4 Een cadeaubon is 2 jaar geldig na afgifte door fotograaf, na een periode van 6 maanden gelden de huidige prijzen voor een reportage of bijbestelling en is het mogelijk dat uw cadeaubon of bijbestelling duurder is geworden.

13.5 U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage, workshops, online cursussen, producten of nabestellingen.

13.6 De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

13.7 Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

13.8 Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.
 


ARTIKEL 14 KLACHTEN
14.1 Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan fotograaf. Klachten tijdens een fotoshoot of workshop dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
14.2 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
14.3 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 


ARTIKEL 15 GESCHILBESLECHTERING
15.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin fotograaf is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
15.3 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.
© Copyright Renate Vos fotografie

bottom of page